Menu

BUI Hovedbestyrelsens vedtægter

Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforening   

VEDTÆGTER

§1 NAVN OG FORMÅL
§2 HOVEDBESTYRELSEN
§3 GENERALFORSAMLINGEN
§4 DAGSORDEN
§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§6 ØKONOMI
§7 FORENINGENS OPLØSNING
§8 AFDELINGERS OPTAGELSE, UDMELDELSE OG OPLØSNING §9 AFDELINGERNE
§ 10 TVIVLSSPØRGSMÅL

6310 Broager, den

2
VEDTÆGTER FOR BROAGERLANDS UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

§1
Navn og formål:

Foreningen hvis navn er ”Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforening” består af afdelinger for hver idrætsgren.

Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune

Dens formål er at samle egnens unge omkring idræt og anden kulturel virksomhed, for derigennem at fremme fællesskabet og den enkeltes sundhed og trivsel.

Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under DIF og DGI

§2 Hovedbestyrelsen

BUI ledes af en hovedbestyrelse, HB, der består af et forretningsudvalg, _FU (formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem) samt formanden for hver afdeling.

FU varetager den daglige ledelse og forestår alle forhandlinger udadtil.

Formanden leder BUI i forening med bestyrelsen. Formanden kan i presserende sager handle alene, men skal da redegøre for sine beslutninger på næste HB møde

HB holder møde hver 2. måned og fører protokol over disse og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er BUI ´s øverste myndighed. Lovligt indkaldt er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Stemmeret har:
BUI ´s hovedbestyrelse
Støttemedlemmer
Aktive medlemmer fyldt 16 år ved årets begyndelse
Forældre til medlemmer under 16 år. _Dog højst en stemme pr barn og pr fremmødt.

Til vedtagelse af nye vedtægter, eller ændring af bestående, kræves 2/3 ja-stemmer af de afgivne stemmer. Øvrige beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§4 Dagsordenen

3

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst et lokalt blad, med angivelse af følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere

  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

  3. Afdelingsberetninger

  4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse

  5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og ydelser

  6. Indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelse.
Formand for 2 år i ulige år Sekretær for 2 år i ulige år Menigt medlem for 2 år i ulige år

Kasserer for 2 år i lige år Næstformand for 2 år i lige år Suppleant for 2 år i lige år
To revisorer for 2 år i lige år
En revisor suppleant for 2 år i lige år

8. Eventuel

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen

Alle der har stemmeret til generalforsamlingen, har ret til at indgive forslag Generalforsamlingen skal godkende og dirigenten underskrive den førte protokol

§5
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller en afdeling begærer det.

Ligeledes skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst 5% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det. Af disse skal mindst 80% møde på den således indvarslede generalforsamling, for at denne er beslutningsdygtig.

4

Den ekstraordinære generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser som den ordinære generalforsamling, dog tilpasses dagsordenen.

§6 Økonomi

Regnskabet afsluttes 31-12 og fremlægges i revideret tilstand på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Kontingenter fra støttemedlemmer opkræves en gang årligt til hovedkassen.

Kontingenter for aktive medlemmer opkræves af de respektive afdelinger og tilfalder ubeskåret afdelingen sammen med afdelingens andre indtægter. Tilmelding til en afdeling er gældende for en sæson.

Kontingenter fra støttemedlemmer samt indtægter og gaver til hovedforeningen tilfalder hovedkassen.

Disse midler administreres af FU.

Tilskud fra Sønderborg kommune fordeles til afdelingerne efter Broagerordningenog reglerne i denne.

Evt. omkostninger til lokaler og anlæg er en fællesudgift, der fordeles på foreningens aktivitetsmedlemmer.

Midlerne fra ”Broagerordningen” (Sønderborg kommune) fordeles til afdelingerne efter reglerne i denne.

Afdelingerne erlægger en afgift pr medlem til hovedkassen til drift af FU, beløbet besluttes på generalforsamlingen.

§7
Foreningens opløsning

Forslag til BUI ´s opløsning skal behandles på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med dette formål

Der skal gå mindst 14 dage mellem disse generalforsamlinger

Opløsning kan kun ske hvis begge generalforsamlinger vedtager dette med mindst 75 % ja-stemmer af de afgivne stemmer

Bestemmelser for realisation af aktiver og afvikling af forpligtelser, afgøres af generalforsamlingen.

Et eventuelt overskud henlægges hos Sønderborg kommune i 5 år. Midlerne frigives kun i de fem år ved nydannelse af foreningen.

Efter 5 år, skal kommunens kulturudvalg anvende midlerne til idrættens fremme i kommunen. Foreningen hæfter kun med den til en enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelser nogen personlig hæftelse.

5

Optagelse af nye afdelinger skala forelægges BUIs hovedbestyrelse og godkendes af denne.

En afdeling tilsluttet BUI kan med 1 års skriftlig varsel, udmelde sig af BUI for fortsættelse som selvstændig forening i samme idrætsgren.

Udmeldelse kan kun ske ved et regnskabsårs udløb.

Udmeldelsen skal være vedtaget på 2 på hinanden følgende ordinære el. ekstraordinære generalforsamlinger i afdelingen med mindst 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der skal gå mindst en måned mellem de omtalte generalforsamlinger.

Ved udtrædelse af BUI fraskriver den pågældende afdeling sig sin andel i hovedkassens midler, det være sig kontanter, fonds, fast ejendom el. lign. Den udtrædende afdelings midler og aktiver overgår til den nystartede forening.

Såfremt afdelingen opløses grundet manglende tilslutning, kan dette kun ske ved indkaldelse til en generalforsamling med dette formål, og hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede i afdelingen skal give møde.

Til opløsning af afdelingen kræves 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte. Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede ikke giver møde til denne første generalforsamling, kan der indkaldes til en ny med 14 dages varsel og denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Opløses en afdeling i henhold til sidste bestemmelse, skal alle aktiver og midler i afdelingen deponeres i BUI i 5 år. Midlerne frigøres i denne tid kun ved nydannelse af en afdeling med samme aktivitet.

Efter 5 år kan BUI ´s hovedbestyrelse anvende midlerne til andre formål.

§9 Afdelingerne

Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse på mindst 3 medlemmer: formand, næstformand/sekretær og kasserer. Valg sker for 2 år ad gangen og bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis.

De enkelte afdelinger afholder varetager den pågældende idrætsgrens interesser.

Hver afdeling afholder en årlig generalforsamling efter retningslinjerne for hovedforeningens generalforsamling, med følgende undtagelser:

Generalforsamlingen afholdes i februar
Stemmeret har afdelingsbestyrelsen samt aktive og forældre efter reglerne i §3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Dagsorden tilpasses afdelingen.

§8

Afdelingers optagelse, udmeldelse og opløsning

6

Afdelingerne skal hvile økonomisk i sig selv og skal udarbejde budgetter for det kommende år. Budgetterne skal godkendes på afdelingens egen generalforsamling og hovedgeneralforsamlingen.

Regnskabsåret følger hovedforeningen.

En BUI-afdelings medlemmer er forpligtede til at overholde BUI ´s vedtægter og sit special- og hovedforbunds regler.

Hvis et medlem overtræder disse vedtægter og regler, eller hvis medlemmets opførsel eller handlinger er til skade for BUI’s omdømme, kan medlemmet af sin afdeling idømmes karantæne og evt. af hovedbestyrelsen ekskluderes af foreningen. Den pågældende skal dog først have lejlighed til at redgøre for det/de påtalte forhold på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§10
Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål om vedtægterne, afgøres af hovedbestyrelsen.

Disse vedtægter erstatter vedtægter af 19.marts 1984 Således vedtaget 10.marts 2016

Luk